Privacy Statement

De TheaterJongens BV gevestigd aan de Wijnand Nuijenstraat 52 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bram Verhaak is de Functionaris Gegevensbescherming van De TheaterJongens BV. Hij is te bereiken via info@detheaterjongens.nl.

De TheaterJongens BV wil zorgvuldig met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel ze gebruikt worden. Wij adviseren u om deze verklaring zorgvuldig te lezen. Lees hier onze Algemene Voorwaarden en Over Cookies.
De TheaterJongens BV zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan enig andere partij.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-09-2022.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De TheaterJongens BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u, al dan niet door bemiddeling van een derde partij,  gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens:
De TheaterJongens verwerkt uw persoonsgegevens mogelijk omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, omdat we deze nodig hebben voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst, omdat we er wettelijk toe verplicht zijn of ter behartiging van het ‘gerechtvaardigd belang’ van ons of andere partijen.

 • Bezoek van de website, basis: ons Gerechtvaardigd belang u een goed werkende en veilige website te bieden;
 • Aankoop van tickets, al dan niet via bemiddeling van derden, basis de uitvoering van de koopovereenkomst;
 • Wanneer u tickets heeft gekocht voor een voorstelling van De TheaterJongens BV ontvangen wij soms uw contactgegevens van de bemiddelaar waar u de aankoop heeft gedaan. Graag informeren wij u dan als onze klant over onze andere/nieuwe eigen soortgelijke voorstellingen, basis ons gerechtvaardigde belang onze klanten te informeren;
 • Nieuwsbrief, basis de toestemming die u ons daarvoor geeft;
 • Afhandeling van (Win) acties (zie ook onze Algemene Voorwaarden) basis de toestemming die u ons daarvoor geeft of de uitvoering van de (win)overeenkomst;
 • Social media, basis de toestemming die u daar in uw bijbehorende account voor heeft gegeven;
 • Aanmaken van aangepaste doelgroepen van sociale netwerken, zie uitleg verder in deze verklaring, basis ons gerechtvaardigde belang onze klanten te informeren;
 • Audities en sollicitaties, basis ons gerechtvaardigde belang deze gegevens korte tijd te bewaren of met uw toestemming voor langere tijd;
 • ZZP werk, basis ons gerechtvaardigde belang deze gegevens korte tijd te bewaren of met uw toestemming voor langere tijd;

Recht van bezwaar:
Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Direct Marketing of op basis van ons ‘gerechtvaardigde belang’ en gebruik wil maken van uw recht op bezwaar stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@detheaterjongens.nl wij zullen binnen 4 weken reageren en de verwerking stoppen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detheaterjongens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De TheaterJongens BV  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
De TheaterJongens BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Webverkeer – zie ‘Over Cookies’
 2. Nieuwsbrief – zo lang u dat wilt (tot u uw toestemming intrekt)
 3. Auditanten theaterproducties – sollicitaties, gegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Sollicitanten/auditanten kunnen toestemming geven om hun gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie/rol komt. Een termijn van maximaal 3 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor redelijk.
 4. ZZP’ers die in opdracht werken voor en met De TheaterJongens BV – gedurende de opdracht en tot intrekking van toestemming van ZZP’er. Tenzij er een langere (fiscale) bewaartermijn in de wet is opgenomen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Huidige en toekomstige Moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de voor alle in deze privacyverklaring vermelde doelen.
 • Overheidsinstanties, in sommige in de wet beschreven situaties zijn we verplicht om hiermee Persoonsgegevens te delen. Bijvoorbeeld bij (vermoeden van) fraude of aan de belastingdienst.
 • In geval van een juridisch conflict aan de bevoegde rechtbank en onze juridische afdeling of vertegenwoordigende advocaat.
 • Een opvolger van onze onderneming. In geval het eigendom van ons bedrijf wisselt verstrekken we uw Persoonsgegevens, mits wettelijk is toegestaan, aan de opvolger om deze te gebruiken voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.
 • De TheaterJongens BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De TheaterJongens BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De TheaterJongens BV alleen uw persoonsgegevens aan andere derden met uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Social Media partijen zoals Facebook, Instagram en Google. We kunnen op een veilige (gepseudonimiseerde) manier e-mailadressen van kopers/ gebruikers matchen met deze partijen zodat we (vergelijkbare) doelgroepen via Social Media kanalen kunnen targetten, zij krijgen dan voor hen relevante advertenties en/of zoekresultaten te zien.

Uitoefenen van uw rechten op basis van de AVG:
Vanzelfsprekend heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking (bijvoorbeeld voor nieuwsbriefontvangst, sollicitaties of audities) in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar uzelf of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van één van de rechten die de AVG u verleent of heeft u een andere vraag/opmerking over de gegevensverwerking door ons, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@detheaterjongens.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om ons een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. De TheaterJongens BV  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw recht een klacht in te dienen:
De TheaterJongens BV waardeert het als u bij klachten over de verwerking door ons contact met ons opneemt zodat wij dit kunnen corrigeren.

U behoudt te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De TheaterJongens BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in de privacyverklaring:
Van tijd tot tijd kan deze verklaring aangepast worden (denk aan de toevoeging van een webshop of een dochtermaatschappij). Wijzigingen zullen ten alle tijden gepubliceerd worden op onze website. Wij raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Lees meer:
Over Cookies
Algemene Voorwaarden

Contactgegevens:
De TheaterJongens BV

www.detheaterjongens.nl

Wijnand Nuijenstraat 52
1061WB
Amsterdam